Geri Kazanım Katılım Payı ve Poşet Ücreti Bildirimi

                Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Ücreti)

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/01/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ek 11 maddede; “kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından listede belirtilen diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden yine aynı listede bildirilen minimum geri kazanım katılım payları tahsil edilir” şeklinde bir düzenleme yapılarak ve aynı kanuna ek 13. Madde ile  perakende ve toptan satışlarda kullanılan her poşet başına 0,25TL’den az olmamak üzere ücret alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda; işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar(yazarkasa pos) dahil yeni bir departman tanımlatarak Poşet Bedeli olarak Geri Kazanım Katılım Paylarını kayıt altına alması gerekmektedir.

Tahsil Edilecek Poşet Ücreti ve Katılım Payı Tutarı

Poşet başına minimum tahsil edilen her 0,25TL’nin, 0,15TL’si Geri Kazanım Katılım Payı olarak takip eden ayın en gen 15. Günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına ilgili bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi gerekmektedir.

Cezai Uygulamalar

Ayrıca bahsi geçen Geri kazanım Katılım Payını bildirimde bulunmayan ve tahakkuk eden tutarı ödemeyen işletmeler hakkın 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Mad. g- bendi uyarınca 6.000,00 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulanacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı bildirim/beyan işlemlerini hatalı, eksik veya yanıltıcı yapanlar hakkında 2872 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir. (Değişik: 26/4/2006 -5491/18 md Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

Poşet ücreti üzerinden hesaplanan(min. 0,15TL) Geri Kazanım Katılım Paylarını ödemediği tespit edilenler hakkında aynı kanunun 20. Maddesi Z bendi hükmüne göre yüze 20 oranında gecikme zammı uygulanır.

Plastik poşetlerden ücretin tahsil edilmediğinin tespiti halinde 2872 Sayılı Kanunun 20. Maddesi bb bendine göre işletmeye, kapalı satış alanının metre karesi başına 10,00TL tutarında para cezası uygulanacaktır.

Bahsi Geçen 1 Sayılı Liste

2872 Sayılı Çevre Kanunu

,

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.