e-Arşiv Fatura Düzenleme Sınırı

Bilindiği üzere 509 sayılı VUK genel tebliği ile e-fatura mükellefi olmayanların, belirli tutarları aşan faturaları için ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden fatura düzenleme zorunluluğu getirilmişti. Buna göre, vergi mükelleflerine düzenlenecek 5.000,00TL ve üzeri ile vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek 30.000,00TL ve üzeri faturalar ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden e-arşiv olarak düzenlenmesi gerekmekteydi.

22/01/2022 tarihli 535 sıra nolu VUK genel tebliği ile vergi mükellefi olmayanlar için geçerli olan 30.0000,00TL’yi 5.000,00TL’ye vergi mükellefleri için geçerli olan 5.000,00TL tutarı, 01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; aynı kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutar olarak belirlenmiştir.

21/12/2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan 534 sayılı VUK genel tebliği ile 2022 yılı için ticari işlemlere ilişkin belge düzenleme sınırı 2.000,00TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda vergi mükelleflerine düzenlenecek e-Arşiv fatura alt sınırını 2.000,00TL’ye, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek fatura alt sınırını 5.000,00TL’ye indirilmiştir.

e-Arşiv Fatura Kesmeme Cezası?

E-arşiv olarak düzenlenmesi gereken faturalar kağıt ortamında düzenlenmesi durumunda VUK. 353.Maddesinin birinci fıkrasına göre, belgeler hiç düzenlenmemiş olarak sayılmakla birlikte, düzenlenmemiş sayılan fatura tutarının %10’u tutarında Özel Usulsüzlük Cezası kesilecektir.

Yasal Düzenlemelere İlişkin Metinler

e-Arşiv Fatura Düzenleme Sınırının Belirlenmesi(22/01/2022 tarihli resmi gazete)

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasında yer alan “30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi)” ibaresi “5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı)” şeklinde değiştirilmiştir.

e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası(Vergi Usul Kanunu Madde 353)

Madde 353 – (Değişik: 24/6/1994-4008/17 md.)(1)

 1. (Değişik: 21/3/2018-7103/12 md.) Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de
  dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile
  serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken
  Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da
  bu Kanunun 227, 231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu
  belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 (500) Türk
  lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının
  %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.(2)
  Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel
  usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000 (250.000) Türk lirasını geçemez.
 2. (Değişik: 21/3/2018-7103/12 md.) Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de
  dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma
  bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
  düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe
  aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu
  belgelerin bu Kanunun 227 nci maddesine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge
  için 240 (500) Türk lirası özel usulsüzlük cezası kesilir.
  Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her
  bir tespit için 12.000 (25.000) Türk lirasını, bir takvim yılı içinde ise 120.000 (250.000) Türk
  lirasını geçemez

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.