Kategoriler
İNTERNET MEVZUAT

Elektronik Tebligat Kimler İçin Zorunlu?

 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik ortamda yapılan tebligat türüdür. Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından işletilen ve güvenliği sağlanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETBS) kurulmuştur. 

  Kimlerin Elektronik Tebligat Sistemine Kayıt Olması Gerekir (Zorunlu Olanlar)

 Yönetmeliğin 5. maddesi 1. fıkrasında yer alan;

1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2- 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4-Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5-Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7-Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Yani Anonim Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Dernekler ve Vakıflar)

8-Noterler.

9-Baro levhasına yazılı avukatlar.

10-Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11-İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Talebi Halinde E Tebligat Sistemine Kayıt Olabilecek Kişiler(Zorunlu Olmayanlar)

  • Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında; Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir denilmektedir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması ancak, talepleri halinde elektronik tebligat adresi aldıklarında zorunludur. 

Başvuru Süresi

                30617 sayılı resmi gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir ve yönetmeliğin 6. Maddesi 1. Fıkrasında bir ay içerisinde PTT şubelerinden başvuru yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda başvuru tarihi 31/01/2019 dur.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler

5. maddenin 1. Fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının DETSİS’de yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri ile, MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiler MERSİS bilgileri ile, MERSİS dışındaki sistemlere kayıtlı kişiler mevcut kayıtlarının bulunduğu sistemin bilgileri ile, gerçek kişiler kimlikleri ile PTT şubelerinden başvuruda bulunacaklardır.

 

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

   

Kategoriler
MEVZUAT MUHASEBE TÜRKİYE

Geri Kazanım Katılım Payı ve Poşet Ücreti Bildirimi

 

                Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet Ücreti)

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak, 01/01/2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ek 11 maddede; “kanuna ekli 1 sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından listede belirtilen diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden yine aynı listede bildirilen minimum geri kazanım katılım payları tahsil edilir” şeklinde bir düzenleme yapılarak ve aynı kanuna ek 13. Madde ile  perakende ve toptan satışlarda kullanılan her poşet başına 0,25TL’den az olmamak üzere ücret alınması zorunluluğu getirilmiştir.

                Bu kapsamda; işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar(yazarkasa pos) dahil yeni bir departman tanımlatarak Poşet Bedeli olarak Geri Kazanım Katılım Paylarını kayıt altına alması gerekmektedir.

 

                Tahsil Edilecek Poşet Ücreti ve Katılım Payı Tutarı

Poşet başına minimum tahsil edilen her 0,25TL’nin, 0,15TL’si Geri Kazanım Katılım Payı olarak takip eden ayın en gen 15. Günü mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına ilgili bankalar aracılığı ile tahsil edilmesi gerekmektedir.

 

                Cezai Uygulamalar

                Ayrıca bahsi geçen Geri kazanım Katılım Payını bildirimde bulunmayan ve tahakkuk eden tutarı ödemeyen işletmeler hakkın 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Mad. g- bendi uyarınca 6.000,00 Türk Lirası tutarında cezai işlem uygulanacaktır.

                Geri Kazanım Katılım Payı bildirim/beyan işlemlerini hatalı, eksik veya yanıltıcı yapanlar hakkında 2872 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecektir. (Değişik: 26/4/2006 -5491/18 md Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

         Poşet ücreti üzerinden hesaplanan(min. 0,15TL) Geri Kazanım Katılım Paylarını ödemediği tespit edilenler hakkında aynı kanunun 20. Maddesi Z bendi hükmüne göre yüze 20 oranında gecikme zammı uygulanır.

                Plastik poşetlerden ücretin tahsil edilmediğinin tespiti halinde 2872 Sayılı Kanunun 20. Maddesi bb bendine göre işletmeye, kapalı satış alanının metre karesi başına 10,00TL tutarında para cezası uygulanacaktır.

 

Bahsi Geçen 1 Sayılı Liste

2872 Sayılı Çevre Kanunu

,

 

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL MUHASEBE TÜRKİYE

2019 Asgari Ücret Kaç TL Oldu? (25.12.2018)

2019 Asgari Ücret Belirlendi. 

 

2019 yılı için 7,5 milyona yakın asgari ücretliyi ilgilendiren rakam bugün saat 10:00'da toplanan asgari ücret tespit komisyonu tarafından açıklandı. İşçi ve işveren sendikalarının oy birliği ile karar verilen rakam Net 2.020TL olurken brüt ücret 2.558TL olarak belirlendi. 

 

 

 

 

Kategoriler
MUHASEBE

Verginin Tanımı ve Amaçları

vergi_hukuku
vergi_hukuku
Verginin Tanımı

Vergi için tam bir tanım yapmak mümkün olmasa da vergiyi kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz; “kamusal amaçların finansmanı için otorite tarafından belirli yasal düzenlemeler aracılığı ile zora dayalı alınan parasal değer.”  Bazı akademisyenlere göre ise tanımı şu şekildedir,

Gaston Jeze; parasal, karşılıksız, zorunlu belirli kurallara göre alınan, kamu yararına tahsis edilen ve bireylerden örgütlü bir topluluğa dahil olmaları nedeni ile alınan parasal tutardır.

Kategoriler
EKONOMİ TÜRKİYE

Devletten KOBİ'lereYeni Nefes Kredisi

Nefes Kredisi Müjdesi

Döviz krizinin etkisi ile ekonomik dalgalanmadan olumsuz etkilenen KOBİ’lere nefes kredisi yeniden başlıyor. “Birlikte Kazanacağız” sloganı ile imza töreni gerçekleşen KOBİ destek kredisi programını Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN ve TOBB Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU 31.08.2018’de Twitter’dan duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK’ın katıldığı toplantıda 8 banka ile birlikte, toplamda 10 milyar liralık kredi için imzalar atıldı.

Nefes Kredisi’nin(Destek Kredisinin) Detayları

                M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun yaptığı açıklamaya göre; KOBİ’lere aylık 1,85(yıllık 22,2) faiz oranı ile ilk 6 ay anapara ödemesiz kredi imkânı sunulacak. KOBİ’ler 200 Bin liraya kadar sağlanacak bu desteğin yaklaşık %85’i hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu kefaleti kapsamında olacak. İlk 6 ay sadece faiz ödeyecek olan KOBİ’ler daha sonrasında kalan ödemeleri 12 eşit taksitte yapacak yani toplamda 18 taksit olarak geri ödeme sağlanmış olacak. KOBİ’lerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgeleri ile çalıştıkları bankalara 03.09.2018 tarihinden itibaren başvuru yapabilecekler.

Başvuru Yapılabilecek Bankalar

  • -Ziraat Bankası
  • -Ziraat Katılım Bankası
  • Vakıfbank
  • Vakıfbank Katılım
  • İş Bankası
  • Garanti Bankası
  • YapıKredi Bankası
  • Halkbank

Başvuru Şartları Neler Olacak?

– Başvuru için TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye KOBİ olmak gerekiyor.
– Kredi kullanmak için önce oda merkezi ya da temsilciliklerden ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli ‘Faaliyet Belgesi’ alınacak.
– Ardından Ziraat Bankası, YapıKredi Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat edilecek.
– KOBİ, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek.

Peki KOBİ’ler bunu nasıl değerlendirecek?

Daha önce 2017’de milyar lira, 2018’de 7,5 milyar lira olarak uygulanan KOBİ’lere nefes kredisi(destek kredisi) finans açığını kapatmaya destek olarak kullanmak yerine gayrimenkul veya taşıt alımında kullanılmıştı. Dövizin artışının sağladığı gelirin, kredi masraf ve faiz giderinden daha fazla olması nedeni ile bu sefer de KOBİ’lerin döviz yatırımını artıracağı kendi kanımdır.

Daha Faydalı Bir Destek Mümkün!

                KOBİ’lere verilecek olan destek kredisi amacı dışında kullanımını engellemek iyi bir denetim gerektirmekte ve bu da ek maliyete yol açmaktadır. Devletin bu şekilde sübvansiyonlara girişmek yerine vergi ve SGK ödemeleri konusunda KOBİ’lere yeni destek ve teşvikler vermesi daha olumlu sonuçlar meydana getirecektir.

Bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti yaklaşık olarak, 2.486TL’dir. Bu rakamın 1603 lirası net asgari ücret kalan 883TL’si diğer yasal yükümlülüklerdir. 50 İşçi çalıştıran bir firmanın yaklaşık olarak maaş haricinde ki mali yükümlülüğü aylık 44.150TL olacaktır. İşçiler üzerinden verilebilecek destekler hem istihdamı artıracak hem de işverenlerin üzerinde ki ağır mali yükü hafifletecektir.

 

Kategoriler
EKONOMİ GÜNCEL TÜRKİYE VERGİ

Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Değiştirildi

                     Vadeli mevduat hesaplarının vergi oranlarında değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.Buna göre TL mevduat hesaplarında faizler sıfırlanırken Döviz mevduatlarına uygulanacak vergi oranları da artırıldır.

          TL Mevduat Hesaplarında Vergi Oranları Düşürüldü 

Kategoriler
SİYASET TÜRKİYE

Osmanlı'dan Günümüze Siyasi Partiler

 Siyasi çalkantılar ile mutlak monarşinin yerini çoğulcu yapıya bırakmaya başlayan osmanlının son dönemlerinden itibaren, tebaanın temsil edilmesini sağlamak amacıyla yeni siyasi oluşumlarla çoğulcu yapı desteklenmiş, bu alanda particilik faaliyetleri başlamıştır. Bu çabalar neticesinde günümüze dek ikiyüz'ün üzerinde siyasi parti kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik yoğunluğunda ki seyrelme nedeniyle kurulmaya da devam edecekitir. Bu çabada kurulmuş olan 221 parti'nin kurucu ve kuruluş tarihleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. 

Kategoriler
Müzik

Ufuk Beydemir – Ay Tenli Kadın Sözleri

Ufuk Beydemir – Ay Tenli Kadın

Kategoriler
MEVZUAT MUHASEBE

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Fark

 2008 yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) ile ticaret hayatına giren e-fatura kapsamı genişletilerek sadece sisteme kayıtlı olan kullanıcılar için değil mükellefiyeti bulunmayan bireyler için de düzenlenmesi sağlanmıştır. E-fatura ile e-arşiv faturasının ayrımı da bu kırılımdadır. 

Kategoriler
EKONOMİ MUHASEBE SGK TÜRKİYE

Askere Gidecek İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

 

Askere gidecek personelin kıdem tazminatı hakkı. 

 

                Bilindiği üzere 1475 Sayılı iş kanunu yürürlükten kalksa da 4857 Sayılı iş kanunun 120. Maddesi ile; 1475 Sayılı İş kanunun 14. Maddesi yürürlükte bırakılmıştır. 1475 Sayılı İş kanunun kıdem tazminatıyla ilgili olan 14. madedesinin 3. alt maddesi hükümüne göre askere gidecek personel iş akdini fesh ederek kıdem tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

                Sülüs belgesi alınmadan iş akdi fesh edilmemelidir. Çünkü sülüs belgesi yani sevk belgesi alana kadar askerlik yeriniz açıklansa dahi, askere gitmekten vaz geçerek tekrar tecil ettirilebilmektedir, kötü niyetle hareket edenlere karşı işverene tedbir hakkı olarak sülüs belgesi isteme hakkı vardır.

                Sülüs belgesi olmadan askerlik nedeni ile çıkış verilmesi durumunda şayet işçi kötü niyetli ise kıdem tazminatını alır ve işten çıkış kodu Askerlik Nedeni İle İş Akdi Feshi girilmiş olur ki, bu hem kıdemin haksız yere ödenmesi hem de işten çıkış kodunun yanlış olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle işverenlerin Askerlik Nedeni İle İşten çıkan personelde sülüs belgesi ile çıkış sebebini kanıtlamasını istemesi doğal bir hakkıdır.

                Sülüs belgesi alındıktan sonra aşağıda ki örnek dilekçe ile işverene bildirimde bulunulur ve çıkış işlemi derhal fesih sebebi gereğince yapılır.

../../….

XYZ AŞ.’ne

../../…. Tarihinden beri işletmenizde …..  olarak çalışmaktayım. ../../…. Tarihinden itibaren askerlik görevimi yerine getireceğim için iş akdimi ../../….. tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fesih ediyorum.  4857 Sayılı iş kanunu gereğince tüm hak ve ücretlerimle birlikte 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Mad. Gereğince kıdem tazminatımın hesaplanarak tarafıma ödenmesi konusunda gereğini saygılarımla arz ederim.

 

 

Adres:                                                                                                                          Ad-Soyad

Iban No:                                                                                                                          İmza

Ek-1: Sülüs Belgesi

 

 

Askere Gidecek Personelin Diğer Hakları

-4857 Sayılı İş Kanunun 28.Maddesi gereğince işçi işverenden Çalışma Belgesi talep edebilir ve bunu belirtilen sürelerde doğru şekilde vermekle yükümlüdür. Ayrıca istenen çalışma belgesinin zamanında ve doğru bir şekilde verilmemesi durumunda işçinin uğradığı zarar için eski işvereninden tazminat talebinde bulunabilir.

-Terhis olan eski çalışan, terhisinden itibaren iki ay içerisinde işverenden talep etmesi durumunda aynı şartlar altında boş yer varsa derhal, yoksa kadro boşaldığında diğer adaylara tercihen işe başlatmakla yükümlüdür. Bu hüküm 4857 Sayılı İş Kanunun 31. Maddesinde düzenlenmiştir.

-Terhis olan eski çalışan dilerse işsizlik maaşı hakkı da bulunmaktadır. Bunun için terhis olduktan sonra e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilir.

 

Askere Giden Personele İhbar Tazminatı Verilir Mi?

        Askerlik nedeniyle işten ayrılan personel ihbar tazminatı hakkı kazanamaz işverende böyle bir hak talep edemez.