Elektronik Tebligat Kimler İçin Zorunlu?

 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından elektronik ortamda yapılan tebligat türüdür. Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından işletilen ve güvenliği sağlanan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi(UETBS) kurulmuştur.

  Kimlerin Elektronik Tebligat Sistemine Kayıt Olması Gerekir (Zorunlu Olanlar)

 Yönetmeliğin 5. maddesi 1. fıkrasında yer alan;

1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

2- 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

3- Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

4-Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

5-Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

6-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

7-Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Yani Anonim Şirket, Limited Şirketi, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Dernekler ve Vakıflar)

8-Noterler.

9-Baro levhasına yazılı avukatlar.

10-Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

11-İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Talebi Halinde E Tebligat Sistemine Kayıt Olabilecek Kişiler(Zorunlu Olmayanlar)

  • Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında; Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir denilmektedir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması ancak, talepleri halinde elektronik tebligat adresi aldıklarında zorunludur.

Başvuru Süresi

30617 sayılı resmi gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girmektedir ve yönetmeliğin 6. Maddesi 1. Fıkrasında bir ay içerisinde PTT şubelerinden başvuru yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda başvuru tarihi 31/01/2019 dur.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler

5. maddenin 1. Fıkrasında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının DETSİS’de yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri ile, MERSİS’e kayıtlı tüzel kişiler MERSİS bilgileri ile, MERSİS dışındaki sistemlere kayıtlı kişiler mevcut kayıtlarının bulunduğu sistemin bilgileri ile, gerçek kişiler kimlikleri ile PTT şubelerinden başvuruda bulunacaklardır.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.