AGİ (Asgari Geçim İndirimi) Hesaplama

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 2nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı resmi gazetede yayınlanarak hayatımıza giren AGİ(Asgari Geçim İndirimi)’nin hesaplanmasında ilk olarak kişinin ücretinin gerçek usulde vergilendirilmesi ve kişinin medeni durumu dikkate alınır.  GVK’nın 32. Mad. AGİ hesaplamada kullanılacak olan kişinin medeni durumuyla ilgili oranlar şu şekildedir;

ücretin yıllık brüt tutarının 12 aylık ortalaması; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 üçüncü çocuk için %10*** diğer çocuklar için % 5’idir. Bu bilgilere göre şöyle bir tablo oluşturabiliriz:

Asgari geçim indiriminden yararlanan

İndirim oranı

Çalışanın kendisi

%50

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş

%10

1. çocuk

%7,5

2. çocuk

%7,5

3. çocuk

%10

4. çocuk

%5

Agi, ücretliden kesilen verginin bir miktarının vergiden muaf tutularak çalışana verilmesi mantığı ile yürütülür. Bu yüzden yıllık ücret üzerinden hesaplanır ve 12’ye bölünerek aylık olarak ücretlinin maaşına eklenir. Hesaplama işlemi ise şu şekildedir.

AGİ Aylık = (Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı x AGİ Oranı(%)) x %15 /12 formülü ile hesaplanır.

2016 yılı bekar bir çalışan için hesaplarsak;

Aylık brüt ücret*12:  1.647,00TL*12= 19.764,00TL

Yıllık Toplam Agi Tutarı> (19.764*50%)*15% = 1.482,30TL

Aylığa Çevirirsek> 1.482,30/12 = 123,53TL

Tablo Olarak Eşi Çalışan ve Çalışmayan ve Çocuk Sayısına Göre Agi Dökümleri Aşağıdadır;

Asgari Geçim İndiriminden yararlanmak için Aile Bildirim Formunu doldurup işyeri yetkilisine teslim edin. Aile_bildirim_formu tıklayıp indirin.

Not-1 Agi hesaplanırken dikkate alınacak tutar yılın ilk 6 aylık açıklanan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır.

Not-2 Çalışan eş için agi oranı hesaplanmaz.

Not-3 23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun  32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için  %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, üçüncü çocuk için %10,”  ibaresi eklenmiştir.  Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları  yeniden hazırlanmıştır.

Kaynak

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.