Osmanlı'dan Günümüze Siyasi Partiler

 Siyasi çalkantılar ile mutlak monarşinin yerini çoğulcu yapıya bırakmaya başlayan osmanlının son dönemlerinden itibaren, tebaanın temsil edilmesini sağlamak amacıyla yeni siyasi oluşumlarla çoğulcu yapı desteklenmiş, bu alanda particilik faaliyetleri başlamıştır. Bu çabalar neticesinde günümüze dek ikiyüz'ün üzerinde siyasi parti kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik yoğunluğunda ki seyrelme nedeniyle kurulmaya da devam edecekitir. Bu çabada kurulmuş olan 221 parti'nin kurucu ve kuruluş tarihleri ile birlikte aşağıda listelenmiştir. 

  PARTİ İSMİ KURULUŞ TARİHİ GENEL BAŞKAN/KURUCULAR
1 FEDAİLER CEMİYETİ 1.02.1905 SÜLEYMANİYELİ ŞEYH AHMET
2 YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ 7.02.1905 MUSTAFA FAZIL PAŞA
3 ALİ SUAVİ(ÜSKÜDAR) KOMİTESİ 20.02.1905 ALİ SUAVİ – SÜLEYMAN ASAF SOPASALAN
4 KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ 20.02.1905 Kleanti Skalyeri
5 OSMANLI İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ 3.03.1905 ALİ RÜŞTÜ
       
6 İTTİHAD-I OSMANLI CEMİYETİ  3.03.1905 İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak Sukiti, Mehmet Reşit
7 TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ  6.03.1905 PRENS SEBAHATTİN
8 OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ  1904, Cenevre  Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet
9 CEMİYET-İ İNKILABİYE 18.03.1905 Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki
10 OSMANLI HÜRRİYET CEMİYETİ 20.03.1905 İsmail Canbulat, Mithat Şükrü, Bursalı Tahir
11 VATAN VE HÜRRİYET CEMİYETİ 20.03.1905 Dr. Mustafa Cantekin, Binbaşı Lütfi
12 SELAMET-İ UMUMİYE KULÜBÜ 21.03.1905 İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Abdullah Abud
13 FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ 22.03.1905 Genel Başkan Avnullah El Kazimi
14 NESL-İ CEDİT KULÜBÜ 22.03.1908 Nafi Atuf (Kansu), Arnavut Mustafa
15 TÜRK DERNEĞİ 22.03.1905 Ahmet Midhat Efendi, Emrullah, Veled, Nesip Asım
16 OSMANLI AHRAR FIKRASI 22.03.1905 Nureddin Ferruh, Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik
17 OSMANLI DEMOKRAT FIRKASI (Fırka-i İbad)  22.03.1905  Kurucuları: İbrahim Naci, Giritli Ali, Fuat Şükrü, Dr.Rıza Abud
18 İTTİHAD-I MUHAMMEDİ FIRKASI (Fırka-i Muhammediye) 23.03.1905  Süheyl Paşa, Mehmet Sadık, Mehmet Emin Hayreti, Ahmet Esat, Mehmet Emin, Hafız Mehmet Sabri, Şevket Efendi, Bediüzzaman Saidi Kürdi, Hacı Hayri
19 HEYET-İ MÜTTEFİKA-İ OSMANİYE 23.03.1905 Kuruluşu teklif edilmişse de 31 Mart olayı üstüne kurulamamış ve gelişememiştir.
20 İSLAHAT-I ESASİYE-İ OSMANİYE FIRKASI 23.03.1905 Genel Başkan Şerif Paşa
21 AHALİ FIRKASI – 1910 24.03.1905 Gümülcine Mebusu İsmail Bey
22 OSMANLI SOSYALİST FIRKASI 24.03.1905 İştirakçı Hilmi
23 TÜRK YURDU CEMİYETİ 25.03.1905 Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu)
24 CENEVRE TÜRK YURDU 25.03.1905  Hazinedaroğlu Ali Sedat, Şefik, Germenli oğlu Asım, Cemaleddin oğlu Arif
25 HÜRRİYET VE İTİLAF FIRKASI 25.03.1905  İsmail Hakkı Paşa, Dr.Dagavaryan, Mustafa Sabri, Abdülhamid Zöhravi,
26 TÜRK OCAĞI  25.03.1905 Başkan Ahmet Ferit (Tek)
27 HALASKAR ZABİTAN GRUBU 26.03.1905  Kurmay Binbaşı Gelibolulu Kemal (Şenkıl), Kurmay Kolağası Kastamonulu Hilmi
28 MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI 26.03.1905 İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek)
29 İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ 26.03.1905 Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler
30 LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU  26.03.1905 Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk)
31 PARİS TÜRK YURDU 27.03.1905 Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi
32 MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ 30.03.1905 Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu),
33 HALKA DOĞRU CEMİYETİ 31.03.1905  Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar)
34 RADİKAL AVAM FIRKASI  1.04.1905 Mevlanzade Rıfat
35 OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI 1.04.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri
36 İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ 1.04.1905 Manisa – Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler.
37 KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ 1.04.1905 Kars – Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu
38 KARAKOL CEMİYETİ  1.04.1905 Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey
39 SELAMET-İ AMME HEYETİ  1.04.1905 Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey.
40 TECEDDÜT FIRKASI 1.04.1905 Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri
41 OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ 1.04.1905 Ankara’da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey
42 MİLLİ KONGRE 1.04.1905 Göz Dr.Esat Paşa – Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey
43 AHALİ İKTİSAT FIRKASI 1.04.1905 Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber,
44 TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ 1.04.1905 Edirne – Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey
45 İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ 1.04.1905  İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi
46 SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI 1.04.1905 İstanbul – Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa
47 KİLİKYALILAR CEMİYETİ 1.04.1905  Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati
48 SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI 1.04.1905  Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey
49 SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI 1.04.1905  Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa
50 VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ  2.04.1905  Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey
51 KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ 2.04.1905 Genel Başkan Seyyit Abdülkadir
52 MİLLİ AHRAR FIKRASI  2.04.1905 Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami
53 NGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ 2.04.1905 Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi
54 ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ  2.04.1905 Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif
55 VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ 2.04.1905 Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu)
56 HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI  2.04.1905  İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti’nin İstanbul’a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar
57 TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI  2.04.1905  İstanbul (1924’de fesh) – Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü
58 OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ 2.04.1905  Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey
59 MİLLİ TÜRK FIRKASI  2.04.1905 Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey
60 İLHAK-I RED HEY’ET-İ MİLLİYESİ  2.04.1905 İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif
61 TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ 2.04.1905 İstanbul-Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi – Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey
62 AYDIN HEY’ET-İ MİLLİYESİ 2.04.1905 Aydın – Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey
63 VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ 2.04.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay)
64 HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI 2.04.1905 İstanbul (yeniden faaliyete geçiş) – Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa – Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin
65 NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ –  2.04.1905  İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey
66 OSMANLI MESAİ FIRKASI  2.04.1905  İstanbul – Kurucuları: İstanbul’daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler
67 OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI 2.04.1905 İstanbul – Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa
68 MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ 2.04.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi
69 TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ 2.04.1905  İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan,
70 TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI 2.04.1905 İstanbul (yeniden faaliyete geçti) – Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl
71 TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ 2.04.1905 Trabzon – Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin
72 ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ  2.04.1905 Sivas – Ankara – Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa,
73 İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ 2.04.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)
74 YEŞİL ORDU  3.04.1905 Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar),
75 AMELE FIRKASI  3.04.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi,
76 GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI 3.04.1905 Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof
77 HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI 3.04.1905 Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu
78 MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı) 3.04.1905  İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları
79 TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI 3.04.1905  Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey
80 TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI  3.04.1905 Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar)
81 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) 10.09.1920 İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi.
82 TARİK-İ SALAH CEMİYETİ  4.04.1905 İstanbul – Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı
83 BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) 4.04.1905  Ankara – Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa
84 ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ 4.04.1905 İzmir – Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir
85 MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI  5.04.1905 İstanbul – Türkiye Sosyalist Fırkası’ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.
86 İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) 5.04.1905  Ankara – Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu
87 MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ  5.04.1905  Erzurum – Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar
88 CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) –  6.04.1905 Ankara – 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı. – Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa
89 TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI 7.04.1905 Ankara – Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa
90 SERBEST CUMHURİYET FIRKASI 13.04.1905 İstanbul – Genel Başkan Ali Fethi (Okyar)
91 AHALİ CUMHURİYET FIRKASI 13.04.1905 Adana – Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü) – Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali
92 TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ  13.04.1905 Edirne – Kurucu: Mimar Mühendis Kazım
93 LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI 14.04.1905  İstanbul – Kurucu: Arif Oruç
94 MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP)  28.04.1905 İstanbul – Genel Başkan Nuri Demirdağ
95 SOSYAL ADALET PARTİSİ 29.04.1905  İstanbul – Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren
96 LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ 29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula
97 ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ 29.04.1905  Bursa – Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay
98 TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ –  29.04.1905  İstanbul – Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş
99 TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ  29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay
100 TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ 29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk
101 TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ  29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay
102 TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ  29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos
103 YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ 29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu
104 ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ  29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik.
105 ARITMA KORUMA PARTİSİ 29.04.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer
106 İSLAM KORUMA PARTİSİ 29.04.1905 İstanbul – Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer
107 YURT GÖREV PARTİSİ  29.04.1905  İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven
108 DEMOKRAT PARTİ (DP) 7.01.1946 Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes
109 İDEALİST PARTİSİ  30.04.1905  İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya
110 TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ 30.04.1905 İstanbul – Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli
111 TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ 1.05.1905 İstanbul – Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar
112 MİLLET PARTİSİ – 1.05.1905  Ankara, 1953’de Mahkeme’ce kapatıldı – Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli
113 ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ 1.05.1905 Afyonkarahisar – Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren
114 SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ  1.05.1905 İzmir – Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli
115 MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ  1.05.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir
116 TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ  2.05.1905  İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç
117 MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ  3.05.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet
118 ÇALIŞMA PARTİSİ  3.05.1905  Ankara – Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir
119 LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ  3.05.1905 İstanbul – Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil
120 DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ 3.05.1905  İstanbul – Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman
121 BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ  3.05.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş
122 İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ  4.05.1905 İstanbul – Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy
123 TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ 5.05.1905  Ankara, 1958’de CMP ile birleşti – Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral
124 HÜRRİYET PARTİSİ  8.05.1905 Ankara, 1958’de kendisini fesh etti – Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem,
125 CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ 7.05.1905 Ankara, 1958’de CKMP oldu – Genel Başkan: Osman Bölükbaşı
126 VATAN PARTİSİ 7.05.1905 İstanbul – Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı
127 CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP) 16 Ekim 1958 – 9 Şubat 1969 –  Genel Başkanı Osman Bölükbaşı
128 MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ 14.05.1905 Ankara -1963’te inhisar etti – Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan
129 MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ –  14.05.1905 ANKARA
130 CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ 14.05.1905 ANKARA
131 ÇALIŞMA PARTİSİ  14.05.1905 ANKARA
132 MUTEDİL LİBERAL PARTİ 1.01.1961 ANKARA
133 DÜSTUR PARTİSİ 1.01.1961 ANKARA
134 ADALET PARTİSİ (AP) 14.05.1905 Ankara – Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpala, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel
135 YENİ TÜRKİYE PARTİSİ 14.05.1905  Ankara – Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez
136 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) 13.02.1961  Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler
137 SOSYAL DEMOKRAT PARTİ  14.05.1905 Ankara -1963 – Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay – Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu
138 MİLLET PARTİSİ 15.05.1905 Ankara – Genel Başkan: Osman Bölükbaşı
139 DEMOKRAT PARTİ  15.05.1905  Ankara -1964 – Genel Başkan: Fuat Köprülü
140 BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ 19.05.1905 Ankara – Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980)
141 GÜVEN PARTİSİ  12.5.1967  Ankara – 17.1.1971’de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu. – Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen
142 MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) 9.02.1969 Genel Başkanı Osman Bölükbaşı
143 DEMOKRATİK PARTİ  23.05.1905 Ankara – Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes
144 CUMHURİYETÇİ PARTİ  25.05.1905  Ankara – Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan)
145 MİLLİ SELAMET PARTİSİ 11.10.1972  Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan
146 TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ 27.11.1972  İstanbul – 16.10.1981 – Genel Başkan: Mübeccel Göktuna
147 CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ  26.05.1905  Ankara – Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu
148 TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) 03.01.1993  Genel Başkan: Mehmet Sümbül
149 VATAN PARTİSİ  21.01.1975  İstanbul -16.10.1981 – Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok
150 TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ   12.2.1975  Genel Başkan: Mihri Belli
151 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) 16.10.1981 Genel Başkan: Behice Boran
152 SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ 30.05.1975 Kurucu Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar
153 NİZAM PARTİSİ 14.01.1977 Ankara – Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru
154 TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 30.1.1978  Genel Başkan: Doğu Perinçek
155 SOSYALİST VATAN PARTİSİ   28.08.1979 Genel Başkan: M.Özler
156 CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ 5.06.1905 Ankara – Genel Başkan: Mehmet Pamak.
157 MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) 16.5.1983 –  Genel Başkan: Turgut Sunalp
158 BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ 20.5.1983 –  Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir.
159 ANAVATAN PARTİSİ (ANAVATAN) 20.05.1983 Ankara – Genel Başkan: Turgut Özal
160 HALKÇI PARTİ  25.5.1983  Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan
161 SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) 6.06.1983 Ankara – Genel Başkan: Erdal İnönü
162 DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) 23.06.1983 Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna
163 MUHAFAZAKAR PARTİ  7.07.1983 Genel Başkan: Mehmet Pamak
164 REFAH PARTİSİ (RP) 19.7.1983   Genel Başkan: Ali Türkmen,
165 ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP)  21.03.1984 Genel Başkan: Aykut Edibali
166 SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP)  3.11.1985 Genel Başkan: Erdal İnönü
167 DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP)  14.11.1985 Genel Başkanı Bülent Ecevit.
168 MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) 30.11.1985 Mehmet Pamak
169 SOSYALİST PARTİ   1.2.1988 Genel Başkan: Doğu Perinçek
170 CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) 9.06.1989 Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu
171 DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) 17.5.1990   Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan
172 HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) 7.06.1990 Genel Başkan: Ahmet Türk
173 DİRİLİŞ PARTİSİ 20.06.1990  Genel Başkan: A. Sezai Karakoç
174 BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ  15.1.1991 Genel Başkanı: Zeki Çeliker
175 SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP)  15.1.1991   Genel Başkan: Sadun Aren
176 İŞÇİ PARTİSİ (İP) 2.3.1992   Genel Başkan: Doğu Perinçek
177 SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ 6.11.1992  Genel Başkan: Ali Önder Öndeş
178 MİLLET PARTİSİ (MP)  23.11.1992  Başkan: Aykut Edibali
179 GENÇ PARTİ  23.08.2002  Genel Başkan: Cem Uzan.
180 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP)  29.1.1993  Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu
181 DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) 7.5.1993  Genel Başkan: Hatip Dicle
182 BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) 21.5.1993  Genel Başkan: Aydın Menderes
183 YENİ PARTİ (YP)  7.10.1993   Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal
184 ANAYOL PARTİSİ 5.5.1994  Genel Başkanı: Gürcan Başer
185 HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) 11.5.1994  Genel Başkanı Murat Bozlak
186 LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP)  26.7.1994  Genel Başkanı Besim Tibuk
187 YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ  22.12.1994  Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner
188 DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ  25.04.1997  Genel Başkan: Şevket Doğan Tarkan
189 ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ  22.1.1996  Genel Başkanı Ufuk Uras
190 DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ  11.3.1996  Genel Başkan: Yılmaz Çamlıbel.
191 EMEK PARTİSİ  27.3.1996  Genel Başkan: Levent Tüzel
192 EMEĞİN PARTİSİ (EMEP)  26.11.1996  Genel Başkan: Levent Tüzel
193 BARIŞ PARTİSİ 11.12.1996  Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu
194 DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) 7.1.1997   Genel Başkan: Yaşar Okuyan.
195 FAZİLET PARTİSİ (FP) 17.12.1997 Genel Başkan: Recai Kutan
196 DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP)  8.8.1998  Genel Başkan: Tuncer Bakırhan.
197 ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP)  24.10.1998  Genel Başkan: Fehmi Kural
198 AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ (ATP) 27.11.1998  Genel Başkan: Ahmet Bican Ercelasun
199 DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP)  18.12.199 Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen.
200 SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP)  28.08.2002 Genel Başkan: Filiz Koçali
201 SAADET PARTİSİ   20.07.2001 Genel Başkan: Recai Kutan
202 ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ)  14.08.2001   Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan.
203 LİDER TÜRKİYE PARTİSİ (LTP) 03.09.2001  Genel Başkan: Mustafa Özman
204 BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP)  25.09.2001  Genel Başkan: Prof. Dr. Haydar Baş
205 TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) 11.11.2001 Genel Başkan: Aydemir Güler
206 TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ (TDP)  28.01.2002 Genel Başkan: Sema Pişkinsüt.
207 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) 11.02.2002  Genel Başkan: Abdülmelik Fırat
208 YURT PARTİSİ (YP) 14.03.2002 Genel Başkan: Saadettin Tantan
209 SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ (SHP) 24.05.2002 Genel Başkan: Murat Karayalçın
210 DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP) 9.11.2005 Genel Başkan: Ahmet Türk
211 YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP) 22.07.2002  Genel Başkan: İsmail Cem
212 BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ (BCP) 24.07.2002  Genel Başkan: Sina Akşin.
213 ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ 6.06.2003 Genel Başkan: Ahmet Turan Demir
214 TÜRKİYE PARTİSİ 23.02.2004 Kurucu Genel Başkan: Tekin Enerem
215 HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ (HYP) 16.02.2005 Genel Başkan: Yaşar Nuri Öztürk
216 HÜRRİYET VE DEĞİŞİM PARTİSİ (HÜR PARTİ)  15.05.2005 Genel Başkan: Yaşar Okuyan
217 MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ  24.04.2006 Genel Başkan: Kadir Kartal
218 VATANSEVERLER PARTİSİ (VP)  5.03.2007 Genel Başkan: Mehmet Refik Yücel
219 YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ  18.04.2007 A. Sezai KARAKOÇ
220 Halkların Demokratik Partisi  27.10.2013 Selahattin Demirtaş Figen Yüksekdağ 
221 İYİ PARTİ 25.10.2017 Genel Başkan: Meral Akşener

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.