E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Arasındaki Fark

 2008 yılında pilot olarak uygulanmaya başlanan EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) ile ticaret hayatına giren e-fatura kapsamı genişletilerek sadece sisteme kayıtlı olan kullanıcılar için değil mükellefiyeti bulunmayan bireyler için de düzenlenmesi sağlanmıştır. E-fatura ile e-arşiv faturasının ayrımı da bu kırılımdadır. 
E-fatura, EFKS’ne kayıtlı olan kullanıcılar arasında düzenlenip gönderilebilir iken, e-arşiv faturası sisteme kayıtlı olmayan nihai tüketicilere de düzenlenebilmektedir. Bu yönüyle e-faturadan ayrılmaktadır. Çünkü e- faturada amaç önceden kağıt olarak düzenlenen faturanın, elektronik olarak düzenlenmesi, imzalanması, iletilmesi ve muhafazasıdır. Sisteme kayıtlı olmayan bir kullanıcıya bu fatura iletilememektedir.
Diğer bir ayrım ise kullanım zorunluluğudur. E-arşiv fatura cirosu 5 milyon TL’yi geçen e-ticaret firmaları hariç kullanımı isteğe bağlı bir uygulamadır. Ancak e-fatura aşağıda belirtilen üç grup mükellef için zorunlu bir uygulamadır.

  • (a)2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • (b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  • (c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a)bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren,(b)2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve E-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.