Limited Şirket'in Şahıs İşletmesine Dönüştürülmesi

1 Temmuz 2012 yılında Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı TTK’ya göre sermaye şirketleri  Ticari İşletmeye(şahıs işletmesine) dönüştürülebilecektir.
İlgili Kanun Maddesi;
“Madde 194: (1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir.
(3) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir. Bu hâlde, ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi, bir kollektif veya komandit şirket ise mezkûr ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi işletecek kişi ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264 üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olurlar. Dönüştürmeye bu Kanunun 264 ilâ 266 ncı maddeleri de uygulanır.
Bu kanun metninden sonra yapılması gereken işlemleri sıralayalım,

  • Tescil Talepnamesi Çıkarılması
  • Karar alınması.
  • Tür değişikliği raporunun hazırlanması (SMMM raporunda KOBİ standartlarında uygunluğu tespit edilirse tür değişikliği kararına eklenerek rapordan vazgeçilebilir.)
  • Tür değişikliği planın hazırlanması
  • SMMM Özvarlık Tespit Raporu
  • Tür değişiklik raporu, Tür değişikliği planı, Mali Tablolar ve SMMM raporunun incelemeye sunulması
  • ATO’nun sitesinde bulunan Şahıs İşletmesi Kuruluş İşlemlerinde istenen belgeler.

 
Ekler;
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ KARAR ÖRNEĞİ
TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU VE TÜR DEĞİŞTİRME PLANINDAN VAZGEÇİLMESİ ÖRNEKLERİ
SMMM RAPORU
EVRAKLARIN-İNCELEMEYE-SUNULMASI.docx

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.